Všeobecné obchodní podmínky společnosti Mekem.cz, s.r.o. platné od 1.6.2020

 Pro smluvní vztahy uzavírané mezi

 Mekem.cz, s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 05236312, DIČ: CZ05236312, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložce 94245, dále jen „prodávající“

a

fyzickými nebo právnickými osobami při výkonu podnikatelské činnosti, které se zavázaly koupit od prodávajícího předmět koupě specifikovaný v kupní smlouvě (dále jen „zboží“) a zaplatit za něj kupní cenu nebo které zboží z nabídky prodávajícího poptávají nebo jsou adresátem nabídky prodávajícího a zároveň nejsou spotřebitelem ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“) dále jen „kupující“,

a to na základě kupní smlouvy fyzicky podepsané, uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, či uzavřené na základě objednávky kupujícího nebo závazné nabídky prodávajícího, v nichž došlo k odkazu na tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

Prodávající a kupující společně dále v textu také jen jako „smluvní strany“.

A. Obecná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu § 1751 OZ a jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím, na základě kterých má kupující nabýt od prodávajícího zboží. Tyto VOP se uplatní rovněž na předsmluvní jednání smluvních stran, jestliže měla druhá smluvní strana možnost se s těmito VOP seznámit před nebo bezprostředně po zahájení takových jednání.
 2. VOP mohou být ke kupní smlouvě, potvrzení objednávky nebo k nabídce prodávajícího připojeny fyzicky, mohou k těmto dokumentům být také přiloženy jako jejich příloha nebo jako vedlejší dokument, a to i v elektronické podobě. Prodávající rovněž v rámci své komunikace s potencionálními kupujícími uvádí odkaz na tyto VOP, které umožňují potencionálním kupujícím se s těmito VOP předem seznámit.
 3. Předmětem VOP je vymezení základních práv a povinností při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží z nabídky prodávajícího. Kupující učiněním předběžné objednávky, závazné objednávky, závazným přijetím nabídky nebo uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto VOP, že rozumí veškerým jejich ustanovením, že s nimi v plné míře souhlasí a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím podřizuje těmto VOP.
 4. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, v českém jazyce rovněž bude vyhotovována kupní smlouva nebo jiné dokumenty vyhotovené prodávajícím. V případě, že bude smluvní nebo jiná dokumentace vyhotovená smluvními stranami rovněž v jiném jazyce, je pro posouzení práv a povinností smluvních stran rozhodující znění v českém jazyce nebo jejich úřední překlad do českého jazyka.
 5. Smluvní strany se shodly, že již při jednání o uzavření kupní smlouvy nebo v době trvání smluvního závazku může vzniknout rozumná potřeba změny těchto VOP, a proto sjednávají, že je prodávající v průběhu trvání smluvního vztahu oprávněn tyto VOP měnit. Změna těchto VOP bude kupujícímu oznámena alespoň na jeden kontakt uvedený v kupní smlouvě, nebo který vzešel z předsmluvních jednání smluvních stran, a to ve lhůtě 14 dní před účinností změn těchto VOP. Změna VOP zakládá kupujícímu právo tuto změnu odmítnout a kupní smlouvu vypovědět ve lhůtě 14 dní od oznámení takové změny. Výpovědní doba činí dva (2) měsíce a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi prodávajícímu. Kupující považuje tuto výpovědní dobu za dostatečnou ve smyslu § 1752 OZ. V případě, že potřeba změny VOP je vyvolána změnou právní úpravy, platí výše uvedené pouze tehdy, jestliže je taková změna VOP v neprospěch kupujícího.
 6. Veškeré dodávky zboží mezi prodávajícím a kupujícím jsou realizovány výlučně dle těchto VOP. Odchylná ujednání uvedená v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP. Případné odchylky od VOP, jež nejsou zvláště upraveny v kupní smlouvě, musí být předem písemně odsouhlaseny a potvrzeny prodávajícím, jinak platí podmínky stanovené VOP. Kupní smlouva se řídí § 2079 a násl. OZ v otázkách, které nejsou upraveny kupní smlouvou nebo těmito VOP.

B. Předsmluvní jednání

 1. Veškerá jednání, jež mají následně vést k uzavření smlouvy s výjimkou uvedenou v ustanoveních čl. III. VOP, jsou předsmluvními jednáními smluvních stran a jako taková nejsou závazná a smluvním stranám z nich neplynou žádná práva ani povinnosti. V rámci předsmluvních jednání ani jedna ze smluvních stran neodpovídá za to, že nedojde k uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn již v rámci předsmluvních jednání sdělit kupujícímu obsah těchto VOP, a to obdobnými způsoby jako je uvedeno v čl I odst. 2.
 2. Za předsmluvní jednání jsou považována jednání kterékoliv smluvní strany, která druhé smluvní straně doručí zejména katalogy zboží, prospekty, letáky nebo učiní ústní nabídku ke spolupráci. Za předsmluvní jednání se rovněž považují i taková sdělení kterékoliv smluvní strany vůči druhé smluvní straně obsahující zejména označení zboží, jejich ceny, možné termíny dodání, technické specifikace, technické poradenství nebo návrhy řešení ze strany prodávajícího – jako např. popisy, zkoušky nebo vzorky atp.
 3. V rámci předsmluvního jednání může dojít mezi smluvními stranami ke shodě mezi poptávkou kupujícího a nabídkou prodávajícího. V takovém případě je kupující oprávněn učinit předběžnou objednávku a prodávající předběžné potvrzení objednávky. Tyto dokumenty představují podklady pro další jednání o uzavření smluvního vztahu a slouží pouze pro posuzování bonity kupujícího a možnosti pojištění nároků ze smluvního vztahu pojišťovacím ústavem. Předběžná objednávka ani její předběžné potvrzení nemají povahu jakéhokoliv smluvního vztahu, a to ani ve smyslu smlouvy o smlouvě budoucí. Smluvní strany tak vylučují pro takové jednání užití ustanovení § 1728 a 1729 OZ.
 4. Má-li kupující zájem postoupit k jednání o smlouvě a v konečném důsledku uzavřít s prodávajícím kupní smlouvu, je kupující povinen poskytnout plnou součinnost prodávajícímu a pojišťovacímu ústavu z ověření možnosti pojištění budoucí pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu. Povinnost součinnosti zahrnuje především povinnost sdělit pravdivé údaje, ničeho nezamlčovat, poskytnout dokumenty, informace týkající se finanční situace kupujícího a případných (i hrozících) sporů ovlivňujících jeho existenci nebo schopnost dostát svým závazkům ze smlouvy a popřípadě také jiné činnosti, jež po kupujícím bude ze strany oprávněných subjektů vyžadována.
 5. Poskytnou-li si strany při předsmluvním jednání údaje a sdělení, má každá ze stran právo vést o nich záznamy, i když smlouva nebude uzavřena.
 6. Získá-li některá ze smluvních stran při předsmluvním jednání o druhé smluvní straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

C. Uzavření, změny a ukončení smlouvy

 1. Veškerá jednání učiněná v rámci předsmluvního jednání nejsou závazná a stávají se jednáním o smlouvě jen tehdy, byla-li takto výslovně označena, tedy např. jako závazná, konečná, či jiným způsobem obdobného významu, a zároveň pouze tehdy byla-li učiněna písemně a byla-li podepsána druhou smluvní stranou. Za učinění jednání písemně je pro tento účel považováno též zachycení jednání smluvních stran v elektronické podobě, kdy pro takové jednání v elektronické podobě není vyžadován podpis druhé smluvní strany a postačuje, že jednání v elektronické podobě bylo učiněno zejména z účtu, adresy, telefonního čísla osoby, jejíž pracovní zařazení v organizací jednající smluvní strany opravňuje z pohledu adresáta tuto osobu činit taková jednání nebo bylo takové jednání učiněno jiným obdobným způsobem. Adresát takového jednání v elektronické podobě je oprávněn, nikoliv však povinen, vyžádat si od druhé smluvní strany potvrzení o závaznosti takového jednání učiněné osobou odlišnou od osoby jednající.
 2. Za řádnou objednávku nebo řádnou nabídku, tj. návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 OZ, se považuje pouze taková objednávka či nabídka splňující podmínky uvedené v předcházejícím a následujícím odstavci.
 3. Každá objednávka / nabídka musí obsahovat zejména:
  1. identifikaci jednající strany (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, informace o zápisech do obchodních nebo jiných rejstříků);
  2. identifikaci adresáta (obchodní firma, sídlo, IČ, DIČ, informace o zápisech do obchodních nebo jiných rejstříků);
  3. číslo objednávky / nabídky, případně odkaz na rámcovou smlouvu, je-li objednávka / nabídka návrhem na uzavření dílčí kupní smlouvy;
  4. datum vystavení objednávky /nabídky;
  5. identifikaci jednající osoby jejím jménem a funkcí v organizaci jednající strany a kontakty na tuto osobu;
  6. množství objednávaného / nabízeného zboží a jeho přesnou specifikaci (zejm. označení zboží, jakosti, rozměru, provedení, výrobní normy, účelu použití, odolnosti a jiné specifické vlastnosti jsou-li vyžadovány / nabízeny);
  7. cenu měrné jednotky a celkovou cenu objednaného / nabízeného zboží;
  8. informaci o připojení nebo přiložení těchto VOP ze strany prodávajícího ve smyslu čl. I odst. 2 těchto VOP nebo informaci o akceptaci zakládaného smluvního vztahu těmto VOP ze strany kupujícího ve smyslu čl. I odst. 3 těchto VOP
  9. pokud se mají dodací podmínky lišit od ujednání obsažených v těchto VOP, pak také místo dodání / převzetí zboží a druh dopravy.
 4. Oznámení druhé smluvní strany o přijetí objednávky nebo akceptaci nabídky s jakýmikoliv dodatky, odchylkami, či jakýmikoliv novými ujednáními, byť se jimi podstatně nemění podmínky předchozí objednávky nebo nabídky, se považuje vždy za nový návrh na uzavření smlouvy. Také připojení nebo přiložení obchodních podmínek k takovému oznámení či odkaz na obchodní podmínky se považuje vždy za nový návrh na uzavření smlouvy.
 5. Jsou-li vzájemně navrhovaná smluvní ujednání smluvních stran v rozporu a tento rozpor nelze odstranit podáním nového návrhu na uzavření smlouvy (např. z důvodu, že jsou taková ujednání obsažena ve VOP), jsou smluvní strany povinny si taková smluvní ujednání nově určit v samostatném dokumentu, jenž učiní přílohou kupní smlouvy. Jestliže tak neučiní, není ani jedna ze smluvních stran odpovědna za neuzavření smlouvy a ani jedna ze smluvních stran není po druhé smluvní straně oprávněna činit nároky na náhradu škody, ušlého zisku nebo jakékoliv jiné nároky vyplývající z platné právní úpravy. Pokud i přesto dojde k uzavření kupní smlouvy, uplatní se přednostně VOP prodávajícího.
 6. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy druhá smluvní strana bez jakýchkoliv dodatků, odchylek či jakýchkoliv nových ujednání nebo bez připojení nebo přiložení svých obchodních podmínek či odkazu na své obchodní podmínky písemně přijme učiněný návrh na uzavření smlouvy. Za takové přijetí je považováno přijetí objednávky ze strany prodávajícího nebo akceptace nabídky ze strany kupujícího. Pro přijetí objednávky a akceptaci nabídky se užijí pravidla uvedená v čl. III odst. 1, 2, 3 obdobně.
 7. V případě, že je kupní smlouva uzavírána tak, že návrh na uzavření smlouvy i jeho přijetí jsou obsaženy v jediné listině, pak je smlouva uzavřena okamžikem podpisu poslední smluvní strany na této listině.
 8. Změny či doplnění kupní smlouvy je možné činit výlučně písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Pro sjednávání a uzavření dodatku mohou smluvní strany využít ustanovení upravující čl. I odst. 1 až 7 obdobně.
 9. Kupující je oprávněn ve smyslu § 1992 OZ zrušit závaznou objednávku či kupní smlouvu zaplacením odstupného ve výši 80 % ceny dohodnuté v takové objednávce či smlouvě. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však kupující nemá, jestliže, byť i jen zčásti, již přijal plnění prodávajícího nebo sám prodávajícímu plnil, byť třeba uhradil jen část kupní ceny.
 10. K ukončení smlouvy může dojít také dohodou, odstoupením od smlouvy nebo vznikem následné nemožnosti plnit na straně prodávajícího.
 11. Odstoupit od kupní smlouvy je možno za podmínek stanovených v těchto VOP, není-li jich, pak stanovených ve smlouvě a není-li ani těch, pak se užijí pravidla uvedená v OZ. V otázkách odstoupení od smlouvy neřešených kupní smlouvou nebo VOP se užijí ustanovení OZ.
 12. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou do 60 dnů od okamžiku, kdy se druhá smluvní strana o porušení smlouvy podstatným způsobem dozvěděla. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně.
 13. Podstatným porušením smlouvy se:
  1. na straně prodávajícího rozumí zejména prodlení prodávajícího s předáním zboží kupujícímu ve lhůtě 30 dní od doručení výzvy kupujícího k dodání zboží, je-li prodávající v prodlení se splněním povinnosti předat zboží kupujícímu,
  2. na straně kupujícího rozumí zejména prodlení kupujícího uhradit kupní cenu nebo její část po dobu delší jak 30 dní od data splatnosti kupní ceny nebo její části.
 14. V případě prodlení některé ze smluvních stran s plněním povinnosti je druhá strana oprávněna poskytnout straně v prodlení dodatečnou lhůtu 14 dní ke splnění povinností. Během prodlení některé ze smluvních stran není druhá smluvní strana v prodlení. V případě, že strana v prodlení nesplní povinnost ani v této dodatečné lhůtě, je druhá strana oprávněna od smlouvy odstoupit ve lhůtě stanovené pro podstatné porušení smlouvy, v případě poskytnutí dodatečné lhůty k plnění počíná lhůta k odstoupení od smlouvy běžet od uplynutí této dodatečné lhůty k plnění.
 15. Pokud kupující nezaplatí jakoukoliv platbu včetně kupní ceny nebo její časti v dohodnutém termínu nebo pokud prodávající zjistí, že existují okolnosti, které snižují spolehlivost úhrad kupujícího prodávajícímu, především pokud dojde k zablokování účtu kupujícího, pojišťovací ústav odmítne nebo sníží pojistné krytí daného smluvního vztahu nebo pohledávky prodávajícího nebo pokud je proti kupujícímu zahájeno insolvenční či obdobné řízení, není prodávající v prodlení, a dále je prodávající zejména oprávněn nedodat dosud nezaplacené zboží, až do okamžiku jejich zaplacení nebo dokud nebude úhrada dostatečným, dohodnutým způsobem zajištěna nebo odstoupit od smlouvy. V tomto případě prodávající, jak je již uvedeno, není v prodlení s dodáním předmětu plnění ani s plněním jiných svých smluvních povinností a kupující nemůže uplatňovat vůči prodávajícímu žádné sankce ani nemůže odstoupit od smlouvy.
 16. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní plnění kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá zpět. Kupující je oprávněn ponechat si část zboží dodaného a uhrazeného před odstoupením od smlouvy. Zboží, které si kupující ponechá, oznámí písemně prodávajícímu nejpozději do pěti dnů od doručení odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího či kupujícího, jinak je povinen vrátit veškeré dodané zboží. Ostatní dodané zboží se prodávající zavazuje od kupujícího převzít zpět, a to na své náklady pouze tehdy, pokud došlo k odstoupení z důvodů porušení povinností na straně prodávajícího; pokud došlo k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností na straně kupujícího, hradí náklady na vrácení zboží kupující.
 17. Pokud kupující nepřevezme zboží v místě určeném dle kupní smlouvy, je prodávající oprávněn toto uskladnit na náklady kupujícího anebo od smlouvy odstoupit anebo prodat zboží jinému zájemci a současně uplatnit vůči kupujícímu všechny nároky, které mu vyplývají z právní úpravy, včetně nároku na náhradu škody ve výši rozdílu odpovídajícího sjednané ceně a ceně, za kterou bylo zboží skutečně prodáno.
 18. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky zboží za účelem zjištění vady zboží nebo použil-li kupující zboží ještě před objevením vady nebo nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím nebo prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu zboží, které ještě vrátit může, a zavazuje se prodávajícímu poskytnout náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.
 19. Smluvní strany se dohodly, že kupující není oprávněn odstoupit dle podmínek těchto VOP od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo vyrobeno nebo upraveno podle požadavku kupujícího, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a není možné zboží dodané ze strany prodávajícího identifikovat.
 20. Ustanovení upravující nároky smluvních stran a jejich povinnosti vztahující se k době po odstoupení od smlouvy zůstávají v platností i po odstoupení od smlouvy a smluvní strany se dohodly, že tato ustanovení v takovém případě mají povahu samostatně platných dohod mezi smluvními stranami. Toto se týká zejména ujednání týkající se vrácení zboží prodávajícímu, smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody, vzniklých práv z vad plnění, práv ze zajištění a ujednání, které vzhledem ke své povaze mají zavazovat i po odstoupení od smlouvy (např. povinnost mlčenlivosti, práva průmyslového a duševního vlastnictví atd.).
 21. V případě vzniku událostí, které mají původ ve vyšší moci a znemožní prodávajícímu plnění smluvních povinností, není prodávající v prodlení a je oprávněn k přiměřené úpravě dodací lhůty o dobu, po kterou překážka způsobená vyšší mocí trvala nebo od smlouvy odstoupit, v obou případech bez jakékoliv povinnosti k náhradě škody nebo povinnosti plnit ujednané nebo zákonné sankce. Jestliže se ukáže, že nelze ve lhůtě šesti měsíců od vzniku překážky vyvolané vyšší moci plnit, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit v té její části, jejíž plnění bylo touto překážkou znemožněno či ohroženo.
 22. Vyšší moc je mimořádná, objektivně neodvratitelná okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku smlouvy tuto překážku předvídala. Vyšší mocí je zejména přírodní, živelná, sociální pohroma, válečná událost, epidemie, všeobecný nedostatek surovin, stávka, atd.
 23. Vznikne-li po uzavření smlouvy následná nemožnost plnění kterékoliv smluvní strany, uplatní se pravidla stanovená v § 2006 a násl. OZ.

D. Obsah smlouvy

 1. Kupní smlouva, práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí § 2079 a násl. OZ v otázkách, které nejsou upraveny kupní smlouvou nebo těmito VOP.
 2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží v čase a místě určeném ve smlouvě, jakož kupujícímu odevzdat i doklady, které se ke zboží vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo v souladu se smlouvou a těmito VOP. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
 3. Doklady, které se ke zboží vztahují, se rozumí doklady sjednané ve smlouvě, zejména prohlášení výrobců ve smyslu prohlášení o shodě a doklady nutné k volnému nakládání se zbožím. Plyne-li to z obsahu smlouvy, je prodávající povinen předat kupujícímu protokoly o provedení testů a zkoušek a technickou dokumentaci, jinak dokumenty stanovené podle příslušných účinných právních a technických norem. Není-li smlouvou stanoveno jinak, platí, že doklady jsou vyhotoveny v českém nebo v anglickém jazyce nebo v jazyce země výrobce zboží.
 4. Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu v množství, jakosti a provedení sjednaném ve smlouvě. Není-li ve smlouvě určena jakost nebo provedení zboží, je prodávající povinen odevzdat zboží ve střední jakosti a provedení, a to podle příslušné technické normy, odpovídajícím sjednanému účelu nebo účelu, k němuž se takové zboží zpravidla používá, anebo k účelu vyplývajícího ze smlouvy, a současně v souladu se všemi obecně závaznými právními, technickými, bezpečnostními a jinými předpisy, které se ke zboží vztahují.
 5. Není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se odevzdání zboží
  1. pro dodání zboží na území České republiky dodací podmínkou FCA sídlo prodávajícího nebo jiné dohodnuté místo
  2. pro dodání zboží do zahraničí dodací podmínkou FCA sídlo prodávajícího nebo jiné dohodnuté místo dle INCOTERMS 2010. Smluvní strany jsou povinny vést prokazatelné záznamy o odevzdání a převzetí (dále jen „dodání“) zboží. Dodává-li prodávající zboží kupujícímu přímo, bude mezi smluvními stranami o dodání zboží sepsán dodací list podepsaný prodávajícím a kupujícím nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat. V ostatních případech je dokladem o dodání zboží doklad o přepravě potvrzený dopravcem, přičemž se může jednat zejména o nákladní list ve smyslu Úmluvy CMR, potvrzení o převzetí zboží dopravcem, náložný list, dodací list nebo jakýkoliv jiný doklad o přepravě.
  3. Dílčí dodání zboží je přípustné.
  4. Je-li ve smlouvě ujednána přesná doba plnění, mají smluvní strany za nesporné, že se nejedná o fixní závazek ve smyslu ust. § 1980 OZ, pokud tak není ve smlouvě výslovně uvedeno alespoň odkazem na ust. § 1980 OZ.
  5. Veškeré dodávky zboží musí být náležitě označeny, aby bylo patrno, k jakému obchodnímu případu se vztahují.  
  6. V případě, že to zjevně vyžaduje povaha zboží nebo je-li tak dohodnuto ve smlouvě, musí být zboží zabaleno způsobem vhodným pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnutý způsob přepravy, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa dodání.
  7. Odchylky dodaného zboží od rozměru, hmotnosti nebo jakosti jsou přípustné v rámci dohodnuté normy. Pokud dohoda o takové normě není k dispozici, uplatní se pro posuzování výše uvedených vlastností zboží zvyklosti platné či užívané mezi smluvními stranami, a není-li jich, tak normy a zvyklosti v zemi výrobce zboží, a není-li ani těch, pak právní, technické a jiné normy platné v České republice. Prodávající si vyhrazuje množstevní nebo hmotnostní toleranci dodaného zboží v rozsahu +/-10 %.
  8. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží.
  9. Až do úplného zaplacení kupní ceny dodaného zboží zůstává toto zboží ve výlučném vlastnictví prodávajícího. Pokud je zboží již zpracováno, smíseno nebo jinak upraveno tak, že se stalo součástí jiné věci, nabývá prodávající spoluvlastnický podíl k nově vzniklé věci ve výši poměru hodnoty prodávajícím dodaného zboží k hodnotě nové věci.
  10. Prodávající prohlašuje, že ke dni dodání zboží kupujícímu není zboží zatíženo zástavním právem, ani právem třetích osob a nemá právní vady.
  11. Prodávající není povinen dodat zboží a není v prodlení v případě, že
   • pojišťovna odmítne poskytnout pojištění pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu nebo toto pojištění pohledávky sníží z důvodu plynoucích na straně kupujícího nebo
   • kupující neposkytne dostatečnou záruku ke splnění svých povinností ze smlouvy, jestliže taková záruka je ze strany prodávajícího vyžadována nebo
   • jestliže nastanou takové okolnosti, z nichž je možné předpokládat prodlení plnění povinností kupujícího ze smlouvy nebo
   • je-li kupující v prodlení s plněním svým závazků vůči prodávajícímu, a to i z titulu jiných smluvních nebo mimosmluvních vztahů
   • Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že ve smyslu ustanovení § 1765 OZ na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
   • 12.Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu stanovenou ve smlouvě, která zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s dodáním zboží, včetně balení, sjednaného způsobu přepravy atd. Ke kupní ceně bude dále připočtena částka daně z přidané hodnoty ve výši stanovené právními předpisy nebo částka jiné daně a poplatku, k jejichž uhrazení vznikla prodávajícímu povinnost až po uzavření smlouvy vlivem právní úpravy nebo její změny. Kupní cenu nebo její část je kupující povinen uhradit bezhotovostním bankovním převodem na základě prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“).
 • Prodávající je povinen dodat fakturu kupujícímu, a to buď při dodání zboží nebo následně na adresu sídla kupujícího nebo jeho jiného závodu, k němuž se váže dodání zboží. Kupující také výslovně souhlasí s možností dodání faktury v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě nebo emailovou adresu, jež byla užita při jednání o smlouvě. Doručením faktury v elektronické podobě počíná běžet lhůta splatnosti dané faktury.
 • Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména pak:
  1. identifikaci smlouvy
  2. označení zboží a jeho množstevní nebo hmotnostní určení
  3. cenu za jednotku množství nebo hmotnosti a úhrnnou cenu ve sjednané měně
  4. číslo bankovního účtu a kód banky, na který má být kupní cena uhrazena
  5. lhůtu splatnosti faktury, která začne běžet od data dodání předmětu plnění kupujícímu
 • Prodávající je povinen jako přílohu faktury dodat doklad prokazující dodání zboží.
 • Kupující má právo vrátit fakturu prodávajícímu k opravě nebo doplnění, jestliže nemá sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Sjednaná lhůta splatnosti v takovém případě začne běžet ode dne dodání opravené faktury kupujícímu.
 • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení části kupní ceny jako zálohy na kupní cenu.
 • Nárok prodávajícího na úhradu kupní ceny vzniká splněním povinnosti dodat zboží kupujícímu anebo za podmínek sjednaných ve smlouvě.
 • Kupující je povinen uhradit kupní cenu nebo její část bezhotovostním bankovním převodem na číslo účtu uvedené ve faktuře prodávajícího. Závazek k uhrazení kupní ceny je splněn dnem připsání částky kupní ceny nebo její části na bankovní účet prodávajícího uvedený ve faktuře.
 • Není-li splatnost kupní ceny nebo její části sjednána ve smlouvě, je kupující povinen zaplatit celou částku kupní ceny nebo její část do 30 dnů od dodání předmětu plnění.
 • Smluvní strany nejsou oprávněny jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky vůči druhé smluvní straně.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 OZ.).
 • Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Jestliže je povinnost prodávajícího dodat zboží splněna předáním zboží dopravci, platí povinnost kupujícího shodně s pravidlem stanoveným v předchozí větě tohoto ustanovení, v takovém případě je věcí kupujícího stanovit si s dopravcem podmínky pro prohlédnutí zboží k ověření vlastností a množství zboží.
 • V případě, že kupující hodlá uplatnit své nároky z vadného plnění, je povinen veškeré uplatňované vady řádně zdokumentovat a veškerou takovou dokumentaci poskytnout prodávajícímu k ověření uplatňovaných vad a posouzení nároků z vadného plnění.
 • Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si navzájem poskytly v rámci jednání o smlouvě a při plnění smlouvy, jsou důvěrnými informacemi.
 • Smluvní strany se dohodly, že důvěrné informace nejsou oprávněny jakýmkoliv způsobem zpřístupnit třetím osobám a jsou povinny přijmout taková opatření, která zamezí jejich zpřístupnění třetím osobám, a to i prostřednictvím s nimi spolupracujících osob. Toto neplatí v případech, kdy
  • smluvní strany mají takovou povinnost stanovenou zákonem nebo
  • informace poskytnou osobám, které mají zákonem danou povinnost mlčenlivosti nebo
  • informace se stanou (popř. se již staly) veřejně známými či dostupnými jinak, než porušením povinnosti vyplývajících z těchto VOP.
 • Smluvní strany si tímto udělují oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedly při jednání o smlouvě nebo při plnění smlouvy včetně osobních údajů za ně jednajících fyzických osob, pro účely plnění smlouvy, vedení své vnitřní agendy a pro využití v rámci marketingových jednání a nabízení svých produktů a služeb, po dobu tří let od uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují zajistit, aby byly oprávněny předat osobní údaje fyzických osob druhé smluvní straně pro účely vymezené v této smlouvě
 • V případě prodlení prodávajícího dodat zboží kupujícímu v čase sjednaném ve smlouvě se smluvní strany dohodly, že kupujícímu vzniká vůči prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové kupní ceny zboží (bez DPH) za každý den prodlení.
 • V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části prodávajícímu se smluvní strany dohodly, že prodávajícímu vzniká vůči kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,25% z celkové kupní ceny zboží (bez DPH) za každý den prodlení.
 • Vznikem nároku na smluvní pokutu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody.
 • Nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu škody je splatný do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody nebo jiné výzvy k úhradě těchto nároků druhé smluvní straně.
 • Smluvní strany se dohodly, že adresy pro doručování písemností jsou adresy jejich sídla uvedené v identifikaci smluvních stran smlouvy nebo jiná kontaktní adresa určená ve smlouvě pro doručování písemností. Jestliže se smluvní strany dohodly na doručování některých písemností prostřednictvím elektronické komunikace, jsou adresou pro doručování takových písemností také dohodnuté elektronické adresy.
 • Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, popřípadě také změny adres elektronické komunikace, budou informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.
 • Veškerá oznámení učiněná na základě smlouvy se smluvní strany zavazují učinit písemnou formou a mohou být druhé smluvní straně doručena osobně, místně či mezinárodně uznávanou kurýrní službou nebo doporučenou poštou. Oznámení vůči druhé smluvní straně bude považováno za doručené příslušnému adresátovi, nebo takovému jinému adresátovi, kterého druhá smluvní strana může v budoucnu určit podobným oznámením, převzetím, resp. doručením takového oznámení,
  • pokud bylo doručeno osobně, pak okamžikem předání takového oznámení nebo
  • v případě odeslání místně uznávanou kurýrní službou, mezinárodně uznávanou kurýrní službou či zasláním doporučenou poštou, pak sedmým pracovním dnem po odeslání takového oznámení nebo
  • v případě zaslání oznámení prostřednictvím elektronické komunikace (emailem), se takové oznámení považuje za doručené druhé smluvní straně pouze tehdy, jestliže adresát přímo či nepřímo potvrdí prostřednictvím elektronické komunikace (emailem) nebo jiným způsobem její přijetí nebo bude přijetí oznámení potvrzeno poskytovatelem služby elektronické komunikace nebo poskytovatelem adres užívaných k elektronické komunikaci.
 • Pokud kterákoliv ze smluvních stran využije více než jeden z výše uvedených způsobů doručování písemností podle těchto VOP, potom se bude příslušná písemnost považovat za doručenou druhé smluvní straně v takový výše zmíněný pracovní den, který nastane nejdříve.
 • Jestliže smluvní strana oznámením uplatňuje finanční nebo sankční nárok ze smlouvy, vylučuje se pro uplatnění takového nároku užití elektronické komunikace.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Smluvní strany jsou během trvaní smlouvy povinny bezodkladně oznámit druhé smluvní straně změnu obchodního jména, sídla, bankovního spojení, rovněž i dalších údajů uvedených na smlouvě.
 2. Kupující je dále povinen bezodkladně oznámit prodávajícímu, že:
  1. byl vůči němu podán insolvenční návrh nebo
  2. rozhodl o svém zrušení.
 3. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou související, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným bude obecný soud prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčeno použití podmínek INCOTERMS 2010.
 4. Pokud se některá ustanovení těchto VOP nebo smlouvy stanou úplně nebo částečně neplatnými nebo nevykonatelnými, nebude tím dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Neúčinná nebo nevykonatelná ustanovení budou nahrazena účinnými nebo vykonatelnými ustanoveními, která se podle možností co nejvíce přibližují významu a účelu neúčinných nebo nevykonatelných ustanovení.
 5. Ukáže-li se některé z ustanovení těchto VOP nebo smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
 6. Smlouva, jakož i nároky z ní vzniklé nesmí být postoupeny ze strany kupujícího bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 7. Smlouva obsahuje úplné ujednání o všech náležitostech, které strany měly v úmyslu ve smlouvě ujednat a které považují za důležité. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ustanoveními této smlouvy a jejich účelem.
 8. Smluvní strany prohlašují, že z dosavadní nebo budoucí praxe mezi nimi zavedené nebo obecně zachovávaných zvyklostí nebo z odvětví dodávaného zboží nebudou dovozovat práva a povinnosti nad rámec uzavřené smlouvy a těchto VOP.
 9. Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 OZ zprostí škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.
 10. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 OZ na tuto smlouvu.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2020

VOP společnosti Mekem s.r.o. platné od 1.6.2020